Repræsentantskabet

Repræsentantskabet

er forbundets øverste myndighed bestånde af lokalafdelinger og særlige medlemmer

 

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden

30. april, og det indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst en måneds varsel.

 

Medlemmer af repræsentantskabet er ifølge vedtægternes § 3, stk. 1 henholdsvis

  1. De lokalt etablerede MOF foreninger oprettet i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.
  2. Stifterne af MOF, “Dansk Amatør-Orkesterforbund” (DAO) og “Dansk Amatørorkester Samvirke” (DAOS)
  3. Organisationer, som repræsentantskabets har valgt at optage, nemlig Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed (DATS) og Danske Orkesterdirigenter (DO).

 

Medlemmerne forpligter sig til at støtte MOFs arbejde, ligesom MOF forpligter sig til at støtte medlemmernes arbejde.

 

Stemmeret

 

Ethvert medlem af landsforbundet (§ 3, stk. 1) kan deltage i repræsentantskabsmødet med taleret. På mødet råder de

  • under § 3, stk. 1 a nævnte lokale MOF afdelinger over én stemme for hver påbegyndt 1000 holdtimer i det forudgående regnskabsår.
  • under § 3, stk. 1 b og c nævnte organisationer over én stemme.

Alle valg og forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Til vedtægtsændringer fordres, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.